AFTERCARE & GUARANTEE

Контрол на инфекции

Превенцията на инфекциозни заболявания е приоритет в Дентална клиника The Top, където сме развили несравним протокол на работа. След настоящата пандемия, ние положихме неимоверни усилия, за да създадем най-сигурната обстановка за дентално лечение. В  Дентална клиника The Top се осъществяват множество процедури за контрол на инфекциозните заболявания с цел предотвратяване на тяхното разпространение.

Sterilizacia

Ние се интересуваме от Вашата сигурност и работим усърдно за вашето спокойствие!

Именно поради това, в Дентална клиника The Top, сме обособили две големи изцяло отделени пространства за стерилизация и деконтаминация. Процесът на обработка на замърсени дентални инструменти към чисти такива е важен за редуциране на риска от кръстосано заразяване. Ние успяхме да постигнем това чрез обособяването на две изцяло отделни помещения за чист и замърсен интрументариум. Между стаята за мръсен и тази за чист инструментариум няма интеракция. Инструментите биват обработвани от най-високия клас автоклави и филтри в света (MELAG). 
Всички дентални инструменти притежават чип и биват проследявани от софтуера LM Tracking System. Това означава, че във всеки един момент знаем какъв тип инструменти се използват, къде биват използвани, кой дентален лекар ги използва и с кой пациент. Събраната информация се съхранява в картона на пациента. Системата позволява допълнително следене на етапите на стерилизация, както и напомняне за навременното сервизиране на дадения инструментариум.

Процеси за дезинфекция

Чрез използването на LM Tracking System, сървърът проследява статуса на всеки един инструмент и позволява на стерилизатора да провери дали срокът на годност/съхранение е изтекъл и дали инструментите са преминали през всички стъпки на стерилизация, инспекция и валидация. Нашата база данни съдържа информация за определени дезинфекционни, поддържащи и стерилизационни процедури и включва детайлна информация за всеки инструмент и материал. Рисковете се редуцират в резултат от автоматичната проверка и предупреждения, които прибавят допълнително ниво на сигурност без усложнена ръчна проверка.

Почистването на инструментите представлява процес, при който се премахват всички видими замърсявания по повърхността им. Това включва ултразвукова вана, специален измиващ апарат и ръчно измиване. В The Top успешно се използват и трите метода.По време на стерилизационния процес, персоналът използва лични предпазни средства. Инструментите се почистват колкото се може по-бързо след използване, тъй като това прави процеса по-лесен.

Ръчно измиване
Ръчното измиване се осъществява с дълговлакнеста четка, а инструментите са потопени в топла вода с подходящ детергент. След почистването, инструментите се изплакват, за да се премахнат всякакви следи от детергента.
Ултразвукова вана
Преди поставянето в ултразвукова вана, инструментите се потапят в студена вода с детергент. Преди стерилизация, всички инструменти, които не са били обработени в дезинфекционна измиваща машина, се измиват, за да се премахнат всякакви следи от детергента и се изсушават с кърпа без влакънца.
Дезинфекционна машина за измиване
Тази машина не само почиства инструментите, но също включва дезинфекционен цикъл, който позволява сигурно боравене и инспекция на инструментите преди стерилизацията. Има пет стадия по време на този вид дезинфекция. Те са: изплакване, измиване, изплакване, дезинфекция и изсушаване.

 1. Изплакване – премахва „по-трудните“ замърсявания – кръв, тъкани, костни фрагменти и друг течен или твърд дебрис.
 2. Измиване – премахва всякакви останали петна и замърсявания. Благодарение на механични и химически процеси замърсяванията, полепнали по повърхността на инструментите се отстраняват.
 3. Изплакване – премахват се следите от детергента.
 4.  Термална дезинфекция – поддържа се висока температура в апарата за определен период от време за необходимата дезинфекция.
 5. Изсушаване – използва се горещ въздух с цел премахване на оставаща влага. Всички инструменти, дори и след машинното измиване се оглеждат и от нашите служители в стерилизационната зона.
Дезинфекцията е процес, в който се редуцират вредните патогени до безопасно ниво.

Стерилизацията чрез пара под налягане е най-добрият подход, прилаган в денталните практики. Това става чрез използването на автоклав. Поради горещия въздух и вакуума, който се получава, инстументите се опаковат преди стерилизация.

Интрументите, които се пакетират преди стерилизация, биват надписани с актуална дата и инициали на отговорния стерилизатор. Сигурното им преместване от и до деконтаминираната част е от значение, за да се избегнат потенциални убождания или инциденти.

Всички аспекти на автоматичната деконтаминация се валидират. Това означава, че нужната екипировка оперира на високо ниво и изпълнява възложените задачи. Всяко деконтаминационно оборудване е сертифицирано и тествано ежедневно. Проверката на тези тестове се извършва на всеки 2 години. Валидацията включва проверки на сигурността, времето, в което действа парата, нивото на температурата, проникването на парата, изсушаването на оборудването и автоматични контролни тестове.

Всякакви опасни или биологични отпадъци представляват риск за здравето. Този риск се разпростира и извън денталната практика. Поради здравни причини и сигурност, необходимото разделяне на отпадъка на биологичен и битов и внедрените процедури за изхвърлянето му се следват редовно и безкомпромисно.

Това включва дезинфекция на дентални отпечатъци, протези, ортодонтски апарати, захапки и всякакви ресторативни конструкции. Конструкциите се дезинфекцират с подходящ дезинфектант за препоръчания период от време съгласно ръководството на производителите. Дезинфекционният процес се осъществява преди и след конструкцията да има контакт с устата на пациента.

Това означава менажирането на амалгамени/живачни разливи и/или телесни течности. Специални комплекти са налични в клиниката. Детайлите за контрола над този процес са достъпни в протокола за контрол на инфекции и ръководителят на инфекциозния контрол ще бъде готов да извърши обучение, ако е необходимо.

В Дентална клиника The Top сме внедрили детайлен и достъпен протокол за справяне с порязване, което може да бъде стресиращо и неприятно. Процедурата включва:

 • Прекратяване на дейността
 • Премахване на ръкавицата
 • Оставяне на раната да кърви под течаща вода
 • Изсушаване на раната и поставяне на водоустойчива превръзка
 • Оценка на риска от зараза
 • Ако има замърсяване, уведомяване на съответните здравни органи и вземане на необходимите мерки
 • Независимо дали има или няма контаминация, нараняването се отчита в книга за инциденти

Денталните юнити и маркучи се изплаквкат за времетраене от поне 2 минути в началото и края на деня и в началото и края на всеки период от време, когато не са били използвани – например обедни почивки. Между пациенти, те биват изплаквани за период от 20 секунди.

Ако процес на деконтаминация трябва да се извърши в операционната зала, не трябва да присъстват пациенти, тъй като генерираният аерозол ще бъде намален. Чист към мръсен поток е необходим по време на операцията или изпълняване на протокола за инфекциозен контрол.

Поради високия риск от инфекция в клиничните зони, в Дентална клиника The Top сме обособили специално оборудване за почистване на различните клинични зони в клиниката, отделно от останалото оборудване за почистване на общите части. По този начин процесът на почистване е изолиран. Цветовото кодиране спомага в контрола на инфекциите.

Всяка стая за деконтаминация има определен мениджър на инфекциозния контрол. Тази роля следи за безкомпромисното изпълнение на политиката за инфекциозен контрол, подсигурява редовния трейнинг на персонала и обновяването на всички поцеси и политики при необходимост. 

Преди да влезете в кабинета, всички повърхности, както и самият дентален стол, лампа и дръжки на чекмеджета са почистени и дезинфекцирани. Част от оборудването ни е покрито със защитни подложки, които се сменят след всеки пациент. Денталните пособия за многократна употреба се стерилизират между всеки пациент. Тези за еднократна употреба и иглите никога не се използват 2 пъти. Нашият протокол за контрол на инфекциите изисква задължително клиничните служители да носят защитно облекло – ръкавици, маски, престилки и очила. След всеки пациент, маските и ръкавиците се изхвърлят. Преди всеки един пациент, всеки член на екипа мие ръцете си и слага нов чифт ръкавици.

Вашето здраве е важно за нас. За Вашата 24-часова защита екипът на Тhe top безкомпромисно следи за спазването на изброените строги процеси на дезинфекция.