Свържете се с нас: +359877067777

Политика за поверителност

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД, с ЕИК 205341939, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Крум Попов“ № 60 („Дружеството“), е администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО  (Регламент (ЕС) 2016/679), и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който Дружеството обработва получените лични данни на своите клиенти чрез попълване на бланката за запитвания, налична на интернет сайта ни www.thetopdental.com, както и чрез бланки на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция или други позволени от закона методи за събиране на лични данни

Нашите данни за контакт са, както следва:

гр. София, бул. Цариградско шосе № 96

Тел.:   + 359 87 706 7777

Имейл: wecare@thetopdental.com

Чрез тази политика Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез другите, споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас и да поискате информация от нашите служители.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава, до Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679), ЗЗЛД и други нормативни актове, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни 

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни въз основа на едно от следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. Ние събираме и обработваме личните данни за следните цели:

 1. изпращане на отговори на запитвания, отправени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата ни или по имейл, включително и за потвърждаване от Ваша страна относно запазване на час за консултация при конкретен специалист.
  1. статистически цели;
  2. изпращане на информационен бюлетин, анкети и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;

 

 

Чл. 5. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 7. отчетност.

Защо са ни необходими и на какво основание използваме личните данни

 

Чл. 7.  Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни (законни) интереси, като:

 1. Обработване на запитвания – на основание предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключване на договор (чл. 6, пар. 1, б) от Регламент (ЕС) 2016/679);
 2. Подготовка, анализ и съхранение на статистическа информация за вътрешнофирмени цели, свързани с финансови анализи и отчети;

Чл. 8. Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от Вашето искане.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 9. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за клиентите:

 1. Ваши индивидуализиращи данни(собствено име; фамилно име и имейл адрес)
  • Цел, за която се събират данните:  1) за изпращане на информационен бюлетин, анкети, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности, 2) изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни или по имейл 3) и статистически цели
  • Основание за обработка на личните Ви данни –Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин, анкети и имейли, както и за изпращане на запитване чрез формата на уебсайта ни, се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви относно статистически цели се обработват на основание легитимните ни интереси - чл. 6, ал. 1, буква (е) от Регламент (ЕС) 2016/679

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 10. (1) Администраторът съхранява лични данни на клиентите предоставени чрез отправяне на запитване посредством www.thetopdental.com за срок от 6 месеца, освен ако клиентът не дал изричното си съгласие данните да бъдат съхраняване за по-продължителен срок. След изтичане на срока, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(3) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 11. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 12. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на заявление в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, се прилага процедурата, уредена в чл. 10, ал. 1, излечение 2.

(4) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(7) Дружеството може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 13. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 14. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 1. коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 2. да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 15. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, същото ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

(4) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите заявление до ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД по удобен за Вас начин (по поща, чрез куриер, по електронен път с електронен подпис, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно).

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 16. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 17. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 1. да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 2. да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на заявление в свободен текст.

Право на получаване на информация

Чл. 18. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 19. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 20. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 21. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

 1. Лица, които по поддържат софтуер, използван за обработване на личните Ви данни;
 2. Куриерски фирми, изпращащи документи/кореспонденция до Вас;
 3. Държавни органи, получаващи Вашите лични данни по силата на нормативен акт или имащи право да изискват от Дружеството предоставяне на информация за Вас.

Чл. 22. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Упражняване на правата Ви

Чл. 23. (1) Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

(2) Вашите права можете да упражните, като подадете писмено заявление Дружеството по удобен за Вас начин (по поща, чрез куриер, по електронен път с електронен подпис, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно).

(3) Заявлението следва да има съдържанието, определено в чл. 37в ЗЗЛД, а именно да включва:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(4) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

(5) Дружеството ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 2 (два) месеца от получаването му, ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

(6) В случаите по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД, можете да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни.

Право на жалба

Чл. 24. (1) В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

(2) В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, по един от следните начини:

 1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
 3. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
 4. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

(3) Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Комисията - www.cpdp.bg.

Актуализация/ обновяване

Чл. 25. (1) Настоящата Политика за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

(2) Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Политиката за поверителност е последно изменена на 11 март 2024 г.